SOSYAL FENOMEN VERGİSİ

SOSYAL FENOMEN VERGİSİ

Youtuber, Instagram, Snapchat vb. yayın yapan fenomenlerin vergi yükümlülükleri nelerdir? Yazı 18.05.2020 tarihinde hazırlanmış olup 2020 yılı mevzuatı dikkate alınmıştır.

Günümüzde sosyal fenomen olarak bilen internet üzerinden yayın yapan kişilerin kazançları aynı zamanda vergi yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir. Elde edilen kazancın şekline göre kazancın türü de değişmektedir. En çok sorulan soru 100 TL  kazandım vergi ödeyecek miyim? Mükellef olacak mıyım? Vergi mevzuatı bu konuda kazancın devamlı mı yoksa birkaç defa mı elde edildiğine bakar. Kazancın devamlı olması için birden fazla olmalı. Örneğin 2020 yılında tek seferde elde ettiğiniz kazanç ikinci vergi dilimini geçmiyorsa (2020 yılı için 40 000 TL) vergiden istisnadır. Ancak sürekli birden fazla 100 TL, 90 TL, 300 TL gibi kazançlarınız varsa vergi mükellefi olmak zorundasınız. Bu vergi ödeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Vergi mükellefi olmak kazancın beyanı için şart olan bir durumdur.  Youtube üzerinden geliri aktif etmeniz vergi mükellefiyetini doğurmaz.

 

 1. Kazancın türü ise vergi mükellefiyetini belirler. Eğer youtube üzerinden yayın yapıyor Google reklam gelirini size ödüyorsa bu ticari kazançtır. Burada yapılan yayınlar arasında başka ürün ve firmalara ait reklamları yapılıyorsa ticari kazanç (hizmet kazancı) dır. Eğitim amaçlı olarak reklam geliri elde etmeden üyelere yönelik ( udemy gibi) yapılan yayınlar serbest meslek kazancı kapsamındadır. Udemye yayın veren kişiler serbest meslek kazancı elde ettiği için Udemy gider pusulası düzenlemelidir. Firma yurt dışında olduğu için burada mükellefiyet sorunu çıkmakta konumuz dışında olduğu için yer vermeyeceğim.

Verilen bir özelgede youtuber olarak sadece reklam geliri elde eden kişinin mükellefiyetin devam ettirmesine dair özelge aşağıdadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; şahsınıza ait internet sitesi alanında yayınlanan reklamlardan dolayı Google firması tarafından adınıza yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi, mevcut gelir vergisi mükellefiyet kaydınız devam ettirilerek söz konusu gelirinizin Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

 

https://www.gib.gov.tr/internet-uzerinden-verilen-reklam-hizmetlerinin-vergilendirilmesi

 1. Arızı kazançlar ise gelir vergisi kanunun 82. Maddesinde yazılmıştır. Bu kazançları elde eden ikinci vergi dilimine kadar olan (40 000TL ) vergiden istisnadır. Bu sebepten mükellefiyet açtırılmasına gerek kalmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken konu kazancın devamlı olup olmadığına bakılır.

Kanun:   193 - GELİR VERGİSİ KANUNU

Arızi Kazançlar
Madde 82 (4783 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 09.01.2003)Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır :1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).

6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 10 milyar liralık(*) (310 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılı için 40.000 TL.) kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

 

3.          Vergi mükellefiyeti için ayrıca tacir sıfatını taşımaları da yeter.

Ticari işletme şartları :

Vergi Usul Kanunu Madde 154 Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri

Tüccarlar için aşağıdaki hallerden her hangi biri "İşe başlama" yı gösterir:

1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez),

2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak,

3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-4 üncü maddesiyle değiştirilen ibare) basit usulde  tesbit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.

https://www.gib.gov.tr/taxonomy/term/80477

4.      Elde edilen kazanç nasıl vergilendirilir:

Bazı yerlerde “Youtube kazancına %38 vergi” geldi şeklinde yorumlar var.  Gelmedi. Normal bir mükellef için uygulanan ne ise o mevzuat uygulanıyor. Artan oranlı kazanca göre vergi maliyeti:

Matrah   10.000,00 Matrah      1.000.000,00
Kdv %18 sabit     1.800,00 Kdv %18 sabit         180.000,00
Toplam tahsilat   11.800,00 Toplam tahsilat      1.180.000,00
Gv %15 artan oranlı     1.500,00 Gv %15,20,27,35,40 artan oranlı         351.000,00
Toplam vergi yükü     3.300,00 Toplam vergi yükü         531.000,00
Toplam vergi yükünün %            % 28,00 Toplam vergi yükünün %                      %45,00

https://www.turmob.org.tr/hesaplamalar/GelirVergisi  artan oranlı vergi hesabı.

 

5.       Hiçbir gelir elde edilmese ödenecek olan beyanname damga vergileri ve stopaj

 Şahsa ait ise + Mali müşavir 250 tl kdv dahil makbuzdaki 51,02 tl stopaj
KDV beyannamesi           58,80 12                                              705,60
Üç aylık muhtasar dv           58,80 4                                              235,20
Üç aylık muhtasar stopaj           51,02 12                                              612,24
Üç aylık geçici vergi           91,70 4                                              366,80
Yıllık gelir vergisi         122,00 1                                              122,00
                                         2.041,84
ortalama aylık                                              170,15
Kiralık ise+ Mali müşavir 250 tl kdv dahil makbuzdaki 51,02 tl stopaj+ kira 300 tl net
KDV beyannamesi           58,80 12                                              705,60
Üç aylık muhtasar dv           58,80 4                                              235,20
Üç aylık muhtasar stopaj SMMM           51,02 12                                              612,24
Üç aylık muhtasar stopaj Kira           75,00 12                                              900,00
Üç aylık geçici vergi           91,70 4                                              366,80
Yıllık gelir vergisi         122,00 1                                              122,00
                                         2.941,84
ortalama aylık                                              245,15

6.      Elde edilecek kazançtan, bağkur primleri düşülür (ilk yıl 29 yaş istisnasını ihmal ediyorum)

Zamanında ödendiği şekli ile 868,18*12=10.418,16 . Tablo bir de 10 000 tl gelir elde eden kişi hiç vergi ödemeyecek bu durumda.

418,16 tl zarar yazar. Damga vergisi ve mali müşavirin kestiği makbuzu da gider olarak ekleneceği için zarar daha da artacaktır.

 

Not : youtuberlık yaparken aynı zamanda başka bir yerde sigortalı da çalışabilirsiniz. O zaman bağkur ödemezsiniz.

 

7.      Yeni bir iş kolu olarak bazı firmalar sosyal fenomenlerin hesapların güvenliği ve kontrolü aynı zamanda mali hizmetlerde sunmaktadır. Bunun karşılığında kazancın yarısına kadar sosyal fenomenden almakta. Bu tür ajanslar (kendilerini ajans diye tanımlıyor)  Tüm faturalandırma ve vergilendirme işini ajansa emanet edilemez. Kanunen bu yetki Mali müşavirlerdedir.  Yasal yükümlükler konusunda danışılacak kişi Mali Müşavir veya avukatlardır. Genelde avukatlar bu alandan uzak durur.

Vergi konusunda bir dost tavsiyelerinden uzak durmalısınız. Ceza ile karşı karşıya kaldığınızda yanınızda olmayacaklar

 

8.      Açılışta limited mi, anonim şirket mi yoksa şahıs mı kurulmalı? Bizim tavsiyemiz şahıs işletmesi olmasıdır. Şahıs işletmesi açılışı için son hali ile herkes açabilir:

 1. E devlet şifresi
 2. E devlet üzerinden inter aktif vergi dairesine girilir ve mükellefiyet açılır. Bahsedildiği gibi vergi dairesine, notere gitme, fatura bastırma devri kapandı.

http://www.gib.gov.tr üzerindne interaktif vergi dairesi.Beyanname gönderilmesi ve diğer yasal işlemler için mali müşavir ile anlaşılır.

9.       Fatura için noterden veya anlaşmalı matbaadan fatura bastırarak temin edersiniz. Noterden yaptıracaksanız kırtasiyeden matbu olarak alıp üstüne kendi isim, tc vergi dairesi, adres ve mail adresini her sayfaya yazıp numaralandırmalısınız. Online olarak da düzenleyebilirsiniz. Bu durumda. E imza çıkartılmalı. Anlaşlaşmalı kurumlarla gibin yetki verdiği e arşiv kesebilirsiniz. Ayrıca gib.gov.tr den de kesebilirsiniz. E imzaya gerek kalmadan:

https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html linkinden vergi dairesinden ücretsiz olarak alınacak şifre ile vergi mükellefine 5 000 ve mükellef olmayana 30 000 tl veya tamamı  faturalar için ücretsiz kesilebilir. Tek dezavantajı iptal edilemiyor.

 

10. Vergiden kaçınma nedir?  Ödenecek verginin zamana yayılmasıdır. Vergi kaçırma ile arasındaki fark, kaçırmada vergi ödenmemesi amaçlanır.  Vergiden kaçınmaya örnekler:

a. Firma alacağı demirbaş, otomobil vs için yıl sonununu genelde 12. Ayı bekler bu ayda aldığı sabit kıymetler için 12 aylık amortisman yazılır. Bu şekilde vergi avantajı sağlanır.

b. Bakanlıkça yetki verilen dernek ve vakıflara bağış yapılarak, kamu kurumlar için okul, hasta hane vb yaptırarak %100 gider olarak indirilmesi.

11.  Market alış verişlerin sadece iş için kullanılan kısmı gider yazılır. Eve aldığınız gıda maddeleri vb gider yazılmaz.

12. Şahsınıza aldığınız işiniz ile ilgili vergi mükellefi olmadan önceki aylarda geçerli olmak üzere kamera, mikrofon, telefon, mobilya vb Gelir vergisinden düşülecek. amortisman örneği 40 000 tl kamera aldınız. Kameranın tamamını vergiden düştüm bedavaya getiririm yanlış bir ifadedir.. Vergi ödemeniz çıkarsa giderini indirirsiniz. Yoksa zarar olarak kalır.

 Kamera   40.000,00
KDV %18 matrahı   33.898,31
KDV %18     6.101,69
Amortismana tabi tutar   33.898,31
Amortisman oranı 3.35 sıra %20 5 yıl
her yıl gider yazılacak tutar     6.779,66
Toplam vergi avantajı %20 dilimden     6.779,66
Size maliyeti 27.118,65
 

 

13.  Googledan yatan paraları vergi müfettişleri göremez. İnceleme olmazsa bankadan bu bilgileri isteyemez. İnceleme olursa elde ettiğiniz inceleme yılı ile sınırlı olmak üzere ceza kesilir.  İnceleme kapsamında gelirinizi beyan etmediğiniz için size ceza kesilir. Örnekteki 10 000 tl için

10 000 tl *%15 vergi oranı 1 500 tl vergi aslı 1 500 tl vergi ziyaı cezası ve tespi edildiği tarihteki gecikme zammı toplamda 3 000 tl civarında ceza kesilir. Eğer inceleme vergi mükellefiyeti yönünden olursa :

Her verilmeyen bir beyanname için 1200 tl tutar beyanname vermeme cezasıdır. 12 adet KDV, 4 adet Geçici, + 4 adet Muhtasar ve 1 adet yıllık gelir vergisi cezası toplam 25 adet beyananme *21 =25 200 tl usulsüzlük cezası kesilir.

 

14. Facebook ya da Instagram sayfasında paylaşım yaparak satmanız halinde;

Kendi adınıza satın aldığınız ürünleri, Facebook ya da Instagram sayfasında paylaşım yaparak satmanız halinde, satış yaptığınız internet ortamının işyeri tanımı kapsamına girmesi nedeniyle esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamakta olup, internet üzerinden yaptığınız alım satım faaliyetinin büyükşehirler dahil tüm ülke genelini kapsayacağından 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir.

https://www.gib.gov.tr/sosyal-medyada-paylasim-yaparak-kapida-odeme-sistemi-ile-kozmetik-urunu-satisinin-esnaf-muafligi

 

 1. Evde el işi ile yapılan yanında işçi çalıştırmadan instagram, facebook vb sitelerden satanlar vergi dairesinden istisna yazısı alarak vergi ödemeden mükellefiyet açmadan satış yapabilir. Burada en önemli unsur kişinin kendi el emeği olmasıdır.

Şahsi görüşüm:

Sosyal fenomen olarak bilinen yayıncıların ikinci vergi dilimine kadar devamlı olmasına bakılmadan vergiden istisna olmalıdır. Burada sadece bir mal veya hizmet satan kişiler dışında eğitim, öğretim hizmeti verenler, kişisel yayınlar yapanlar, DIY nasıl yapılır vb bulunmaktadır. Milyanlar kazanan youtuberlar ise parmakla gösterilecek kadardır. Bunlar da zaten vergi mükellefi olmakta. Kalanını da aynı kefeye koyulmamalı. Ayrıca kişisel emekleri ile mal, hizmet üretenlerin yurt dışına satış yapabilmeleri için tek tahsilat yolu paypal dır. PAYPAL da açılmalı. Yurt içinde server bulundur ısrarından vaz geçilmelidir.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 13 / 37
 • qubit @qubit

  Youtube kanalım bile yok ama meraktan sorayım:

  - Bu Youtuber'lar şirket kurmadan gelirlerini beyan edemezler mi? Şirket şart mı?
  - Mesut Çevik'in videosunun altında kamuda çalışanların YT kanalımdan gelir geliyordu ne yapayım soruları vardı. Gelire kapatmaları gerekir değil mi? Ya da emekli olana kadar parayı bekletip öyle mi çekmeliler 🙂

 • Ufkabakan @ufkabakan

  @hamitozlu hocam öncelikle vakit ayırıp sektör içinden deneyimli birisi olarak konu hakkında açıklama getirdiğiniz için teşekkür ederim. Şu yapıya baktıkça vergi hukukumuzun düzenlenip, modernize edilerek sadeleştirilmesi gerektiğini tekrar anlıyorum. Şuan ki kanundan bağımsız olarak kişisel yorumum, en azından 15-20 Bin TL tutarında yıllık gelire kadar (tekrarlanan, düzenli gelir durumunda olsalar dahi) vergiden muaf tutup, sonrasında beyana dayalı, şirket kurdurmadan, daha basit bir vergilendirme modeline geçilmesini daha mantıklı buluyorum. Aylık 10Bin üstü kazancı olan adam da şirket açsın ya da bir ajans çatısına girsin, maaş/katkı payı alsın.

 • Magazin TÜRK @muratgur571

  Sayın Hamit Özlü Hocam.. 7 ay önce yazdıklarınızı şimdi okudum. Anladığım kadar ile Youtube'dan her ay düzenli 100-200 vs. ödeme almak şahıs şirketi açmayı ve vergi mükellefi olmayı gerektirir. Peki Youtube'dan bir yıl içinde sadece bir kez ödeme alsak ve bu miktar 40.000 TL'nin altında olsa, bu arızi kazanca girer mi? Vergilendirme ve şirket açmak gerekir mi, bu durumda?

Youtube de kanal sahibi olup vergi cezası alanlar. Ohannes burger diyorum arkadaş. 🙂

Devlet hiç acımamış. Ölümüne mokoko demişler.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 9 / 26
 • ALIEN @alien

  Gökten düşen taşı satandan bile vergi alan sizi unuturmu sandınız.

 • erdem @ec

  kişilerin şimdiye kadar kazandıklarının kat ve kat fazlası ceza olarak gelıyormudur acaba. kişi toplamda 2 yılda 15 bın tl kazandıysa ceza 100 bın tl ıse cok agır bu rakamlar. insanları cidden intahara sürükleyebilir.

  • Orkun @orkkoc

   Vergi cezaları geriye doğru işliyor o yüzden baya yüksek meblalara çıkabiliyor. O nedenle düzenli gelir varsa beyanname verilsin diyordu çoğu kişi.

  • erdem @ec

   @orkkoc dunyanın gerı kalanında nasıl işlıyor acaba durum. patreon yada twıtch uzerınden kazanılan bagıs gıbı rakamları devlet kazanılan para gıbı gorup onlarında vergısını ıstıyormu.

  • muytek @muytek

   @ec Sorunuzun ardından merak edip bir baktım. Devletlerin çoğu bu kazançtan payını istiyor. Çoğu Abd firması olduğundan Amerikan vatandaşlarının gelirleri belirli bir miktarı geçince otomatik IRS (Bizde ki GİB)'ye bildirim yapıyor yazmışlar.
   https://www.quora.com/Do-I-have-to-pay-taxes-from-my-YouTube-earnings

  • erdem @ec

   @muytek bence devletın youtube ve benzerı dıjıtal mecralara ozel bır duzenleme getırmesı gerekıyor. devlet dıyorkı her bırınız sırket acıcaksınız bır suru prosedurun ıcerısınde kaybolacaksınız bır cok ekstra vergı kalemlerını verıceksınız muhesebesi cabası. ne ıcın bu kadar prosedur yılda 5 bın tl kazanan ıcınde 200 bın tl kazanan ıcınde. 200 bın kazanan rakam buyuk oldugu ıcın bunlarla ugrastı dıyelım. 5 bın kazanan bence bunlarla hıc ugrasmak ıstemıyor gıbı gelıyor bana. zaten 5 bın kazanıyorum nıye bu kadar buyuk ıslere kalkısıyorum ( sırket kurmak gıbı ). dıjıtalden para kazananlar bı hesap gosterse devlete bu hesaba yatan paradan otomatık olarak vergısını alsa devlet ınsanlarda sırkettı prosedurdu ugrasmasa. Muhtemelen her insanın kolayına gelır ve o hesap numarasını gosterır işine gucune devam eder aklıda kalmaz nasıl olsa devlet vergısını alıyor ıcınden.

 • Murat Gamsız @gamsizm

  Kanunda tanımı olmayan bir işten vergi alınmaya çalışınca böyle oluyor. Videolardan birinde vergisini ödemeye gittiğinde senin statünü bulamadık diyen memur gerçek. Benzerini yaşadık. Youtuber dediğimiz kişilerin az kazananları 'iş yapan' tanımına uymuyor. Neye iş dendiği belirtilmiş. Bu adamlar iş yapma tanımına uymuyor ama kazanç kısmında iş yapan tanımına giriyorlar. Aynı kanunlara göre hem iş yeri değiller ama hem de işler. Elbette iş diyen sayılıyor. Çünkü kanunu yapan dedelerimiz zamanında bir kişinin iş tanımına uymadığı halde reklam elde edeceği düşünülmemiş. Bu yeni bir durum ve eski kanunlara uydurularak vergisi alınıyor. Vergi kaçıran çok güzel bir şekilde kaçırmaya devam ediyor ama bu konuların içinden çıkamayan vatandaşa ceza kesmek adil değil. Devlet üzerine düşeni yapmamış. Madem teknoloji gelişti ve hiçbir şey kaçmıyor o zaman uyarı yapmamanın da mazereti olamaz. Bu kişileri yol yakınken hatta ilk gelir geldiğinde uyaran bir mekanizma yok ise ki yok ben bu işte iyi niyet aramam.

 • mhmmdy @mhmmdy

  Bı arkadas daha var onun işi çok karışık bunların neredeyse 2 katı ceza yemiş edit: buldum https://youtu.be/-bokIy6aT4w

EWUF Türkiyenin üyeliğini feshetmiş sebebi ise EUWUF isimli bir kaçak avrupa wushu kuruluşu kurmamız 😀 . Nedir bu avrupadan çektiğimiz kıskançlığınızda kudurun

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 7 / 29
 • gokhans @gokhans

  Fotoda niye yeni çıkacak dövüş oyununun hazırlık aşamasındaki konsept npc tasarımları gibi poz vermişler?

 • aks74 @aks74

  bunlara neden bir şey yapılmıyor?

  • johan @johan28

   "Wushu Kung Fu bir aile sporudur. Bir çok aile, Wushu Kung Fu sporunda, gerek sporcu, gerekse antrenör, hakem ve idareci olarak topyekûn aktif yer almaktadır. Wushu Kung Fu sporunda ülkemizi dünya şampiyonalarında ilk temsil eden en eski sporcu olan Abdurrahman Akyüz’ün ailesi olarak Akyüz ailesi bu ailelerden bir tanesidir. Fedakârlıklarıyla, cefakârlıklarıyla, üstün hizmetleri ve başarılarıyla Wushu Kung Fu sporunda, Türk ve Dünya sporunda Akyüz ailesi !!! 😀 , dünya çapında öncü, örnek bir ailedir"

   “Türkiye’de ve dünyada belli bir güruhun, örgütlü olarak, kendilerine meslek edindikleri yalan, iftira, yapıştırma, karalama, yalanları birbirine yapıştırıp yalan kurguları ve senaryoları üretme son zamanların modası, alışkanlığı halini almış ve bir sektör olarak karşımızdadır. Bu pervasız örgütler bir menfaat yumağı olarak da holdingleşmişlerdir. Gasp, şantaj, zimmet, dolandırıcılıktan sicili bulunan daha da vahimi aynı zamanda vatan satan, hain örgütün gönüllü militanı bu müptezeller, çeşitli farklı, siyasi, içtimai cenahların muzurlukta birleştikleri global bir çetedirler. Amaçları meşru seçilmiş iktidarları gayrimeşru yöntemlerle, darbelerle devirip, kendi menfaat imparatorluklarını Dünya Siyonizm’iyle işbirliği yaparak kurmaktır." (aynen siyonizm de diyordu bunlara bir bok atalım) (Burada da fedöcü kısmı geliyor)

   "Sizin maksadınızı ve amacınızı biliyoruz. Derdiniz başörtüsü! Biz başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık ve dünya karşımıza geçti. Bizi müsabakalarına almadılar. Fakat kızlarımız başörtüsündeki dik duruşu ve yaptığı spordaki üstünlüğü ile hepsinin ağzını açık bırakmıştır. Dünya şampiyonluğuna da Türkiye Şampiyonluğuna da yakışan, insanlığa yakışan kızlarımızdır. Ülkemizin ve milletimizin gururları dünya yıldızları sporcularımız, ayrıca, üstün vasıflı saygın Federasyon idarecilerimiz, Federasyon birimlerimiz ve Federasyon Faaliyetlerimize karşı, örgütlü bir şekilde yalanlarla, algılarla yapılan haksız, çirkin saldırılar yapanların yanına kar kalmayacaktır. Bu böyle biline, kamuoyuna duyururuz" (ve din)

   Sebebi bu açıklama işte, haberler çıktığı an saldırmadıkları yer kalmadı ardından da dinin arkasına sığınıyorlar kim ne yapabilir ki söz konusu din olunca.

  • johan @johan28

   @gardirop-fuat İşte bizden önde olmalarının tek sebebi de bu aslında onlar bu tarz rezillikleri yıllar önce çektiler biz ise o günlerde görece güçlü ve iyiydik. Bu her alanda böyle oldu misal bütün avrupa kömür yakarak endüstrilerini geliştirdiler doğayı kirlettirler gelişme sırası bizlere gelince doğa koruma ıvır kanunu zıvır kanunu diyerek yavaşlatıldı. Dediğim gibi adamlar her konuyu erkenden yaşayıp çözmüşler gibi şuan yaşadıkları sorunlar bizim yıllar sonra ki sorunlarımız

 • Yılmaz Bilgili @ybilgili

  Ülkede hemen her kurum (ülke dahil) buna yakın şekilde yönetiliyor. Ama bunlar nirvanaya ulaşmışlar, sıvamışlar, o yüzden kokusu çıkmış.

 • Deniz Fidan @deniz-fidan

  Bu wushu federasyonu baya sıkıntılıydı zaten. Torpille birilerini falan almışlardı öyle bir şey hatırlıyorum.

Discord'da gürültü engellemeyi kapatsanız bile sesiniz kesik kesik gidiyorsa bu ayarı kapatmanız gerekiyor. Ben açmadım, otomatik açılmış. Sanırım LP'nin de böyle bir durumu olmuştu karantina muhabbetlerinde. Gürültü engellemeyi kapatınca da ses yüksekliği artıyor, sesi düşük bir mikrofonunuz varsa deneyin. #discord

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Chris Anderson: Bunların patentini hâlâ almadınız. Bence bu çok enteresan.

Elon Musk: Patentini almadık.

CA: Patentini almadınız çünkü patent almanın almamaktan daha tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz?

EM: Bizim temel rakibimiz devlet olduğu için patentin uygulanabilirliği şüpheli.

(Hukuk esastır ama bürokrasiye de güven olmaz. 😂)

https://youtu.be/IgKWPdJWuBQ?t=855

The mind behind Tesla, SpaceX, SolarCity ... | Elon Musk

Entrepreneur Elon Musk is a man with many plans. The founder of PayPal, Tesla Motors and SpaceX sits down with TED curator Chris Anderson to share details ab...
BeğenFavori PaylaşYorum yap
 • cihat emre @cihat-emre

  becerebiliyosan yap demek istiyor aslında

 • johan @johan28

  Patentlemek aynı zamanda en ince ayrıntısına kadar açıklamayı gerektiriyor ama bildiğim kadarıyla zaten ayrıntılı bir şekilde açık belki bir kaç ufak nokta vardır.

  • Faruk @talebekedi

   Ben açık olduğunu zannetmiyorum ya. Evet ana fikir olarak her şey ortada ama işin arka planında oldukça uzun soluklu, yoğun ve sofistike bir mühendislik çalışması yatıyor. Space X sektörde inavosyan yaratmadan önce resmen uzay taşımacılığında 1960'ların 70'lerin pahalı teknolojisi kullanılıyormuş. Musk ve ekibinin ölesiye çalışarak edindikleri bu birikimi resmi kanallarla bile kolay kolay paylaşacaklarını düşünmüyorum. Allah bilir müktesebatlarını nasıl muhafaza ediyorlardır? 😅Şirket, maliyetleri aşağı çekmek için neredeyse her şeye sıfırdan başlamış. Falcon'un en basit birimlerinden tabir edebileceğimiz "yalpalama hareketini başlatacak cihaz"ı geliştirme aşamasında bile ciddi bir emek ve zaman harcamışlar. Bu birikimlerin başka bir ekip tarafından herhangi bir yardım olmadan ve aynı emek sarf edilmeden taklit edilmesi çok zor olsa gerek. 😀 (Davis ve ekibi Musk'ın talimatı üzerine bahsi geçen cihazı geliştirmek için tam bir yıl özveriyle çalışıyor ve sonuç olarak sadece bu cihazdan takriben 116 bin dolar tasarruf ediyorlar. Bunun gibi daha nice aksan üzerinde çalışarak verimlilik artışına gidiyorlar.)

  • Faruk @talebekedi

   @talebekedi Bu da Musk'ın verdiği cevap. 😅 Ben olsam tasarruf edilen miktarı geliştirme ekibine teşvik olarak dağıtırdım ama anladığım kadarıyla Musk bu konuda daha "cimri" ya da tutumlu diyelim 😁

Red Dead Redemption 2 yayınında hangi Türkçe yama ile oynadığımızı soranlar için ilgili yamaya şuradan ulaşabilirsiniz. Yama OpenAI GPT-3 yapay zeka çeviri ile hazırlanmış oyun fontlarına uygun şekilde ve Türkçe karakterleri içeriyor. Ayrıca hazırlayan arkadaş kendi elle düzeltmelerle sorunlu kısımları düzeltmeye gayret gösteriyor. Henüz bitmiş bir yama değil güncellenmeye devam ediyor haberiniz olsun.

https://forum.donanimhaber.com/red-dead-redemption-2-1-1311-xx-1-1355-xx-turkce-yama-v06-95-openai-gpt-3-translate--147091786

Red Dead Redemption 2 (1.1311.xx_1.1355.xx) Türkçe Yama (- v06 -) ~%95 [OpenAI...

Çeviri OpenAI GPT-3 ile yapılmıştır. GPT-3 kısaca  ''Generative Pre-trained Transformer 3 kısaca GPT-3, insanların yazdığı metinlere benz
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Manjaro tabanlı PinePhone için Beta 4 çıkmış.

Manjaro ARM Beta4 with Phosh (PinePhone)

Manjaro ARM Beta4 of Phosh for PinePhone! The Manjaro ARM project is proud to announce our fourth BETA release for the PinePhone running Phosh! This image is running the 5.10 kernel from Megi,...
BeğenFavori PaylaşYorum yap

#Cyperpunk2077 (GTX 1650 HİGH - 45 FPS)

Bilmiyorum denediniz mi ama bende kayda değer bir fark sağladı 🙂

''Oynanış'' sekmesinde ''performans'' altında 2 seçenek var. Kalabalık ve yavaş hdd ayarı. Ben ssd olmasına rağmen yavaş hdd modunu açtım ve kalabalığı düşüğe çektim. Ki zaten yüksekte olsa da 3 araba görürsünüz en fazla 😀

GTX 1650 laptop ile Genel kısımda High ayarlara , sadece texture'ları mediuma çekerek 45 baya bi sabit aldım. Oyunu yükleyip ilk 2 saati düzgün ayar bulmaya harcadım ve tam buraya yardırmaya gelecekken bu ayarı keşfettim. Burada da bir arkadaş Fidelity FX'ten bahsetmiş. Onu da %70 ölçekte tuttum. Low ayarlara göre bayağı bir oynanabilir hal aldı. Low ayarlarda kör olum resmen. Düşük ayarla High-ultra arasında çok fark var ama fps'e bu yansımıyor gibi. High'ta 45 alıyorsam Low'da 60 kilit dersin ama öyle değil. Kalite çok düşmese yine birşey demeyeceğim ama resmen San Andreas oluyor. Oyunun optimizasyonu kötü abiler. Baya GTA 4 olmuş bu 😀

Ben oyun olarak sevdim. Yapay zeka mükemmel değil ama benim gibi Zor'u seçtiyseniz adamlar çok geç ölüyor. Sıka sıka gitmek imkansız. Hitman , Metro'msu şeyler yapmanız gerekiyor sürekli ve bu sıkıyor. Orta ve kolayda zevkli.

''All Foods'tan kaç'' görevini Zor'da 2 saatte geçebildim 😁 Kolay ve zorun farkı sadece size su tabancası vererek sağlanmış.

Bu ekran kartı ve bu Ayar-FPS eşleşmesi fena olmadı. Yeni patchte bir çıt daha +10 - 15 fps sağlayabilirlerse güzel güzel oynanır.

Benim ss'lerden de anlayabileceğiniz gibi oyun bir çıt daha AA falan olsa kısacası Ultra ayarlarda dehşet gözükecek te High'ta falan biraz dandik kalıyor.

Edit: Dil resetleme sorununun çözümü nedir ? Steam klasörüne attım ama yine olmadı. Regedit'ten çözülür ama yolunu bilmiyorum 🙂

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 13 / 21

Tavana Uyduları ve yıldızları yansıtacak bir gece lambası arıyorum var mı bildiğiniz bir ürün ?

BeğenFavori PaylaşYorum yap