Sokakta biri "bozaaaaaaaaaa bozacııı "diye bağırıyor 🤔

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Demokrasi de bildiğiniz gibi Dünyada temsili demokrasi uygulanmaktadır. Bu sistemin işler olmadığını defalarca gördük. Bu sistem gelişen teknoloji ile Çoğulcu Seçmeli Demokrasi (ÇSD) geçilmelidir. Sistemin özü en az üniversite mezunları, elektronik olarak kanunların çıkması için yetki olacaktır. Bir meclis olmayacak, icra kurulu olarak bakanlar kurulu olacaktır. ÇSD oy kullanma hakkı olan kişilerin bilgileri de gizli olmalı. Kanun çıkarıldıktan sonra alt yönetmelik, sirkü vb ilgili bakanlık ve altında ki müdürlüklere bırakılacaktır. Bakanlar kurulunun seçimi de ÇSD üyelerince yapılacaktır.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 8 / 12
 • Psiko @psiko

  I ı olmaz. Bu ülkede olmaz. Okumuş olup olmadıgı önemli degil. En kötü sistemi bile adam olan adamlar iyi hale getirir. Mesele sistemin kötü işlevsiz olması degil bizim insanlarımızım kalitesizligi. Ön yargıları bencillikleri ideolojilerini kendilerine Tanrının şartı olarak görüyorlar. Demek istedigimi anlamışsındır umarım.

 • xpow3r @xpow3r

  seçmek için bence tavan yaş sınırı (örn 60 yaş üstü) ve eğitim seviyesi üniversite (belki lisede olabilir) uygulanmalı

 • UnicornKnight @unicornknight

  üniversite mezunu değilim, gerek duymadım. yaş itibariyle geç kalmamış olsam da bana bir şey katacağını düşünmediğim için olmayı da arzulamıyorum. 2003-2005 arası vatani görevimi icra ettiğim süreçte gerek acemi birliğine geç teslim oluşum (devre kaybı) ve kısa dönem celp dönemine denk gelmem, gerekse de usta birliğiminde çokça kısa dönem olması nedeniyle üniversite mezunu titri taşıyan insanların daha doğal bir habitatta nasıl bir karaktere büründüklerine ziyadesiyle aşinayım.

  gözünüzde bu kadar büyütmeyin, hani burada bir genelleme ve niteleme yapmak istemiyorum ama neler neler vardı, nelere denk geldim var ya piiii. ÇOMAR diploma alınca ÇOMAR vasfını kaybetmiyor, o yüzden geçeceksiniz o işi.

  işin içine öyle ya da böyle bir seçim ve oy kullanma hakkı & adaylık süreci girdiği zaman demokrasi denen zırvalığın morciverti oluyor sadece. dolayısı ile gereken makam ve mevkiler için o makam ve mevkinin gerektirdiği meziyetleri taşıyanların yönetimde oldukları ve önem sıralamasında da liyakate göre yükselmeyi baz alan meritokrasi çok daha isabetli ve ayakları yere basan bir tercih olur.

 • cgdincer @cgdincer

  Çalışmak istemeyen ve kolaycı bir millet kendini çalışmaya düşünmeye zorlayan bir sistemi getirmek isteyenleri seçmeyecektir. Demokrasi her millet için idealist yönetim biçimi kesinlikle değil. Hele de küreselleşme ve göç bu kadar yaygınlaşmışken rahatına dokunan hiç bir ideolojiyi bu milletler benimseyemez.
  Acı güzelliktir.

Bazı medyalar kayyım diyor. Doğrusu kayyum olacak.

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Fiuuu Türkiye Uzay Ajansı kuruldu.
#haftalıkgündememalzeme

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181213-1.pdf

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 10 / 22

#başkanolursam #yasaklar ı kaldıracağım. Yasakların listesini yapıyorum listeye ekler misiniz?

Tek bir yasağın cezası ağır olacak paraya çevrilemeyecek: YALAN SÖYLEMEK. Mahkemede, kamusal alanlarda (vergi inceleme vs)
*Not: Seçimlerde "oy vermiyecem", "boş oy kullacam" diyen arkadaşlar benim ismimi yazın oy pusulasına. Lütfen.

1. wikipedia
2. Sigara yasağı. Filimlerde vs görsellerdeçocukn kaldırılması
3. Küfür vb argo yasaklarının kaldırılması medyaya serbest.
4. İsteyen istediğini izlesin xxx ler serbest. Suç sayılanlar hariç.
5. #PayPal serbest
6. Yurt dışından getirilen cep telefonların harçları eski haline getirilecek. İnternet üzerinden yurt dışından alınabilecek vergisi ödenerek.
7. Kitaplarda ( e kitap dahil) kdv sıfır.
8. Özel Tüketim Vergisi büyük çoğunluğu kaldırılacak. Altın, elmas vs değerlerde kalacak.
9. Özel İletişim Vergisi kaldırılacak.
10. Vergi oranları tek olacak %20 şahıs ve şirketler aynı oran olacak. Ayrıca kar dağıtımından vergi alınmayacak.
11. Mirastan vergi alınmayacak.
12. Türk Telekomun alt yapı tekelini kaldıracağım.
13. Taksit sınırlaması kaldırılacak.
14. Köprü yol otobanlardan ücret alınmayacak.
15. Üniversite harçları kaldırılacak.
16. Diyanet işlerini kapatacağım. Adalet bakanlığını ve Milli eğitim bakanlığını kaldıracağım. Meclisten kanun çıkarılabilir atama yapılamaz.
17. İhraçta KDV istisnası olduğu gibi, gelir/kurumlar vergisi istisnası getireceğim.
18. RTÜK kapatılacak.
19. Eyleme dönüşmeyen her türlü düşünceyi açıklamak serbest olacak.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 5 / 19

Alemsiniz sabah sabah güldürdünüz 🙂

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Hayırlı olsun poşet 0,25 TL

MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Geri kazanım katılım payı

EK MADDE 11- Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilir ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir. Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

Depozito

EK MADDE 12- Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlüdür.

Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Poşet ücreti

EK MADDE 13- Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181210-4.htm

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 7 / 14

LG Gram 17 tanıtıldı!
Çok sakıncalı yerlere gidiyor...

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Sony Xperia XZ4 Compact ortaya çıktı
Umarım batarsın #Sony

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 5 / 17