LTD Anasözleşmesi (Kuruluş sözleşmesi) bulmam lazım. Yalnız örnek sözleşme değil. Hangi şirket- Hangi sektör önemli değil. AŞ'ler için KAP üzerinde paylaşılıyor bu tarz belgeler fakat LTD ve Şahış şirketleri için gerçek bir sözleşme bulamadım. (Çeviri üzerine yapılan bir çalışmadan kullanacağım) Bu sözleşmeler Resmi gazetede ya da başka bir yerde yayınlanıyor mu ? Bilgisi olan var mı ?

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 6 / 8
 • Rj0lnir @rj0lnir

  Ticaret sicil gazetesinde bulabilirsiniz. Aradığınız özellikteki bir şirket bulun ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanan kuruluş ana sözleşmesini aratın.

 • yahya @yahya

  ana sözleşme için sektör sektör arama yaparsan çıkar unvan için ticaret sicil gazetesinden bakabilirsiniz

 • qubit @qubit

  Muhasebeciye danışın. @hamitozlu yol gösterir.

 • Kızıl Tilki @kiziltilki

  @rj0lnir @dolunay @turker @yahya @qubit Cevaplarınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Hukuki-Ticari metinlerin çevirilerini çalışıyoruz bu yüzden gerçek bir sözleşme olması önemliydi çünkü örnek sözleşmeler kabaca sözleşmeyi tarif ettiği için tam olarak aynı "tadı" vermiyor.
  AŞler için bulmak kolay ama LTD ve Şahış için bulamadım. Bir sonuca ulaşamazsam tekrar haberdar edeceğim sizi.

  • Hamit ÖZLÜ @hamitozlu

   @kaganco şahısta için olmaz. Sermaye şirketleri için (ltd, aş ...) için esas sözleşme olur.
   İstediğiniz sözleşme örneğini ticaret odalarından bulabilirsiniz. Esas sözleşmeyi siz de yazabilirsiniz. Ama örnek isterseniz mail atayım. hamitozlu at hotmail com
   Not: kuruluşu yapan mali müşavir bu konuda size örnek sunması gerekir.

   Örnek meşgale ( başka firmadan alındı)

   Amaç Ve Konu: Madde 3-

   Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
   Şirket'in amaç ve konuları başlıca şunlardır;
   a. Tüm dünya dillerinde yazılı, sözlü, fiili ve İnternet sitesi aracılığı ile çeviri ve tercüme işleri yapmak, yaptırmak, mahallinde tercümanlık hizmetleri yapmak, simültane (ayırt edilmeyecek kadar benzeri) tercüme işleri yapmak, devlet ve özel sektörün yazılı sözlü ve simültane (ayırt edemeyecek kadar benzeri) tercüme işlerini yapmak, bunlarla ilgili ihalelere katılmak, bu çevirim işlemlerini gerekli mercilerden izin almak kaydıyla, yeminli olarak da yapılması.
   b. Toplantılara, gezilere ve uluslararası organizasyonlara tercüman göndermek, tüm dünya ülkelerine ve bu ülkelerin işadamlarına tercüman ve rehber sağlamak.
   c. Yerli ve yabancı yurtıçı ve yurtdışı şirketlere, 2. ve 3. kişilere esas sözleşmemizin amaç ve konu başlıklı 3.maddesinde 1. ve 2. satırında yazılı işlerin tamamını yapmak ve bunların yanı sıra yönetim danışmanlığı yapmak, bu amaçla bütçeleme organizasyon ve planlama konularında hizmet vermek,
   d. Türkiye ve dünya gündemini oluşturan konularda panel açık oturum, konferans ve benzeri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklerde tercüme işleri yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında konusu ile ilgili ihale ve yarışmalara katılmak.
   e. Yurtiçinde ulusal yurt dışında uluslararası bilgi ağı olan İnternet üzerinde ve bilgisayar ortamlarında yer alacak tanıtım, reklam ve ilan amaçlı bilgi sayfası olan web sitelerinin tasarlanması, yazılımlarının yap iknası, yapılandırılması, geliştirilmesi, İnternet ve diğer ortamlarda yayınlanması ve bu konuyla ilgili tüm hizmetlerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiralanması ve danışmanlık verilmesi ulusal ve uluslararası bilgi ağlarına internette erişimlerinin sağlanması ve bu sistemlerin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, alınması, satılması, kurulmuş sitelere erişim sağlanması, bu konularda ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak.
   f. Şirket her türlü özel ve ticari bilgisayar yazılımlarının, makine yazılımlarının, her türlü alet ve cihazlara ait yazılımların üretimi

   sunumunu, anımasyonunu, simülasyon gibi çoklu ortam ürünlerinin hazırlanmasını, ar-ge (araştırma geliştirme) kapsamında her türlü faaliyetlerde bulunabilir. Teknokentlerde her nevi çalışmayı yürütebilir gerekli gördüğü hallerden tekno girişim ile ilgili her nevi tasarruflarda bulunabilir. Ar­ ge (araştırma geliştirme) kapsamında üretimi yapılan her türlü ürün(yazılım)nün için iç ve dış ticaretini alımını, satışını, ithalatını ihracatını pazarlamasını yapabilir.
   g. Mikro mini ve büyük boy bilgisayar, makine vs akla gelebilecek tüm sistemleri için özel ve paket program yazılımları üretmek, geliştirmek, almak, satmak, ithalatı ve ihracatını yapmak.
   h. Şirket eğitim amaçlı her türlü yazılım ve donanımın alımını, satımını, üretımını, ithalatını, ihracatını yapabilir her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunabilir konusu ile ilgili dershaneler açabilir.
   i. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, elektronik ticaretini(e-ticaret) yapabilir, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, İnternet üzerinden her türlü bilgi, donanım bilgisayar, elektronik, telefon, alım satımı ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve İnternet servıs sağlayıcı yapmak.
   j. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, alımını satımını ve eğitimini yapmak.
   k. Ticari amaçla bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı <lata şebekeleri ile irtibatını sağlamak, veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak ya da bunları kiraya vermek, İnternet üzerinde yayınlamak.
   Şirket yukarıda sayılan amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yukarıda belirtilenlere ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir ve faaliyetlerde bulunabilir;
   a) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek ıçın lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul ve menkulleri alabilir veya inşa edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hak tesis edebilir, ipotek veya rehin alabilir, ipotek veya rehin verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
   b) Şirket konuları ile ilgili Yurt içinde ve Yurt dışında temsilcilikler açabilir, mümessillik,
   distribütörlük yapabilir, yine şirket konuları ile ilgili müşavirlik hizmetleri verebilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir.
   c) Şirket'in amaç ve faaliyet sahalarıyla ilgili ticari markalar, modeller, çizimler, özel üretim ve imalat prosesleri veya sistemleri, know-how, peştemallık, şerefiye, patent, ihtira beratı, marka, lisans, franchising, imtiyaz, ruhsatname, ticaret ünvanları ve benzeri gayri maddi haklar edinebilir, bu şekilde edindiği gayri maddi hak ve mallar üzerinde her türlü ticari işlemi yapabilir ve her tür!ü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ve iptal ettirebilir.
   d) Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği kara, hava ve deniz dahil her türlü taşıtlar edinebilir, kiralayabilir, devralabilir, devredebilir, rehin alabilir, rehin verebilir, rehni fek edebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.
   e) Faaliyetlerini kolaylaştırmak ve desteklemek amacı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak ve aracılık yapmamak kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetleri, tahviller ve benzeri menkul değerleri edinebilir; gerektiğinde bunları aracılık yapmamak kaydıyla değerlendirebilir, iktisap edebilir ve ahara devredebilir, rehin alabilir ve rehin verebilir, intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifalarından yararlanabilir.
   f) Şirket maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir, bu şirketlere ortak olabilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir, teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı başka şirketleri ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir veya bu işletme veya şirketlerle birleşebilir,
   g) Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü bayilik, mümessillik, acentalık, distribütörlük alabilir ve verebilir, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş kendi amaçları doğrultusundaki şirketlere ortak olabilir, bu şirketlerden hisse ve pay alabilir.
   h) Şirket konuları ile ilgili tesisler kurulması ve konusu ile ilgili malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları açılması, devredilmesi, işletilmesini yapabilir.
   i) Şirket konuları ile ilgili olarak her türlü ürünün satışı için İnternet sitesi kurabilir, işletebilir ve üçüncü şahıslara işlettirebilir. Sosyal paylaşım ağları ve televizyon programlarında benzeri tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir.
   j) Konu ve amacının gerektirdiği her türlü mali, sınai, ticari, idari iş ve taahhütlere girişebilir, bunlar için gerekli her türlü kanuni ve hukuki işlemleri yapabilir, resmi ve özel ihalelere katılabilir, ihale açabilir, taahhütlerde bulunabilir.
   k) Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında eğitim seminer ve kurslar düzenleyebilir, bunlar için gerekli araştırma ve incelemelerde bulunabilir.

   l) Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış her türlü kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bono veya kıymetli evrak düzenleyebilir. Bunlar için gerekli her tür!ü tasarruflarda bulunabilir. İpotek, rehin ve ticari işletme rehni tesis edebilir, bunları feshedebilir, üçüncü kişilere ivazlı veya ivazsız borç verebilir, borçlarına kefil olabilir.

Antalya'da self Service oto yıkama var mı? Makineye para atıp süpürge su köpük vs kullanabileceğimiz bir yer?

BeğenFavori PaylaşYorum yap

#TeknoYardım Arkadaşlar ideasoft altyapısını (hazır tema ile) kullanarak yapılmış bir e ticaret sitesi var, bu sitenin hangi tema ile yapıldığını incele diyerek bulabilir miyim ? Ben biraz kurcaladım ama bulamadım 🙁

https://shop.aksa.com.tr/

BeğenFavori PaylaşYorum yap

#TeknoYardım Arkadaşlar, bir web sayfasındaki banner kısımlarının hangi ölçüde tasarlandığını nasıl öğrenebilirim? Chrome'dan incele yapıp biraz bakındım fakat konuya çok hakim olmadığım için bulamadım.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
 • KRAK3NN @passenoir

  Hocam mesela Mozilla'da şöyle; Sayfayı incele deyin sonra açılan kısımda "sayfadan bir element seçin" seçeneği çıkar sol üstte işaretledim yuvarlak içinde.Buna basınca siz sayfada elle manuel olarak neyi istiyorsanız direkt onu seçebiliyorsunuz.

  Diğer tarayıcılarda da var aynı şey genelde aynı yerde oluyor o da sol üst köşede falan.

#win11 denemek isteyenlere tavsiyem daha erken 😁

BeğenFavori PaylaşYorum yap

#excel Arkadaşlar elimde (Görsel-1) deki gibi tablolar var. Benim ihtiyacım olan şey (Görsel-2) deki gibi bir tabloda bunları (Görsel-2) üzerindeki karşılığını (Görsel-1) üzerine yazdırmak.
Yani, (Görsel-1) de bulunan A sütununu komple (Görsel-2) de bulunan D sütunu içinde aratıp, aynı değerler var ise (Görsel-2) üzerindeki C sütunu karşılığını alıp (Görsel-1) üzerindeki B sütununa yazdırmak istiyorum. Mümkün mü ?

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 4 / 5