Yarın güzel bir fan filtresi rehberi yapayım. Dünyanın en ucuz fan toz filtresi diye başlığı çakar resimli yapıştırım. 😀

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 4 / 43

SOSYAL FENOMEN VERGİSİ

SOSYAL FENOMEN VERGİSİ

Youtuber, Instagram, Snapchat vb. yayın yapan fenomenlerin vergi yükümlülükleri nelerdir? Yazı 18.05.2020 tarihinde hazırlanmış olup 2020 yılı mevzuatı dikkate alınmıştır.

Günümüzde sosyal fenomen olarak bilen internet üzerinden yayın yapan kişilerin kazançları aynı zamanda vergi yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir. Elde edilen kazancın şekline göre kazancın türü de değişmektedir. En çok sorulan soru 100 TL  kazandım vergi ödeyecek miyim? Mükellef olacak mıyım? Vergi mevzuatı bu konuda kazancın devamlı mı yoksa birkaç defa mı elde edildiğine bakar. Kazancın devamlı olması için birden fazla olmalı. Örneğin 2020 yılında tek seferde elde ettiğiniz kazanç ikinci vergi dilimini geçmiyorsa (2020 yılı için 40 000 TL) vergiden istisnadır. Ancak sürekli birden fazla 100 TL, 90 TL, 300 TL gibi kazançlarınız varsa vergi mükellefi olmak zorundasınız. Bu vergi ödeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Vergi mükellefi olmak kazancın beyanı için şart olan bir durumdur.  Youtube üzerinden geliri aktif etmeniz vergi mükellefiyetini doğurmaz.

 

 1. Kazancın türü ise vergi mükellefiyetini belirler. Eğer youtube üzerinden yayın yapıyor Google reklam gelirini size ödüyorsa bu ticari kazançtır. Burada yapılan yayınlar arasında başka ürün ve firmalara ait reklamları yapılıyorsa ticari kazanç (hizmet kazancı) dır. Eğitim amaçlı olarak reklam geliri elde etmeden üyelere yönelik ( udemy gibi) yapılan yayınlar serbest meslek kazancı kapsamındadır. Udemye yayın veren kişiler serbest meslek kazancı elde ettiği için Udemy gider pusulası düzenlemelidir. Firma yurt dışında olduğu için burada mükellefiyet sorunu çıkmakta konumuz dışında olduğu için yer vermeyeceğim.

Verilen bir özelgede youtuber olarak sadece reklam geliri elde eden kişinin mükellefiyetin devam ettirmesine dair özelge aşağıdadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; şahsınıza ait internet sitesi alanında yayınlanan reklamlardan dolayı Google firması tarafından adınıza yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi, mevcut gelir vergisi mükellefiyet kaydınız devam ettirilerek söz konusu gelirinizin Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

 

https://www.gib.gov.tr/internet-uzerinden-verilen-reklam-hizmetlerinin-vergilendirilmesi

 1. Arızı kazançlar ise gelir vergisi kanunun 82. Maddesinde yazılmıştır. Bu kazançları elde eden ikinci vergi dilimine kadar olan (40 000TL ) vergiden istisnadır. Bu sebepten mükellefiyet açtırılmasına gerek kalmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken konu kazancın devamlı olup olmadığına bakılır.

Kanun:   193 - GELİR VERGİSİ KANUNU

Arızi Kazançlar
Madde 82 (4783 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 09.01.2003)Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır :1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).

6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 10 milyar liralık(*) (310 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılı için 40.000 TL.) kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

 

3.          Vergi mükellefiyeti için ayrıca tacir sıfatını taşımaları da yeter.

Ticari işletme şartları :

Vergi Usul Kanunu Madde 154 Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri

Tüccarlar için aşağıdaki hallerden her hangi biri "İşe başlama" yı gösterir:

1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez),

2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak,

3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-4 üncü maddesiyle değiştirilen ibare) basit usulde  tesbit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.

https://www.gib.gov.tr/taxonomy/term/80477

4.      Elde edilen kazanç nasıl vergilendirilir:

Bazı yerlerde “Youtube kazancına %38 vergi” geldi şeklinde yorumlar var.  Gelmedi. Normal bir mükellef için uygulanan ne ise o mevzuat uygulanıyor. Artan oranlı kazanca göre vergi maliyeti:

Matrah   10.000,00 Matrah      1.000.000,00
Kdv %18 sabit     1.800,00 Kdv %18 sabit         180.000,00
Toplam tahsilat   11.800,00 Toplam tahsilat      1.180.000,00
Gv %15 artan oranlı     1.500,00 Gv %15,20,27,35,40 artan oranlı         351.000,00
Toplam vergi yükü     3.300,00 Toplam vergi yükü         531.000,00
Toplam vergi yükünün %            % 28,00 Toplam vergi yükünün %                      %45,00

https://www.turmob.org.tr/hesaplamalar/GelirVergisi  artan oranlı vergi hesabı.

 

5.       Hiçbir gelir elde edilmese ödenecek olan beyanname damga vergileri ve stopaj

 Şahsa ait ise + Mali müşavir 250 tl kdv dahil makbuzdaki 51,02 tl stopaj
KDV beyannamesi           58,80 12                                              705,60
Üç aylık muhtasar dv           58,80 4                                              235,20
Üç aylık muhtasar stopaj           51,02 12                                              612,24
Üç aylık geçici vergi           91,70 4                                              366,80
Yıllık gelir vergisi         122,00 1                                              122,00
                                         2.041,84
ortalama aylık                                              170,15
Kiralık ise+ Mali müşavir 250 tl kdv dahil makbuzdaki 51,02 tl stopaj+ kira 300 tl net
KDV beyannamesi           58,80 12                                              705,60
Üç aylık muhtasar dv           58,80 4                                              235,20
Üç aylık muhtasar stopaj SMMM           51,02 12                                              612,24
Üç aylık muhtasar stopaj Kira           75,00 12                                              900,00
Üç aylık geçici vergi           91,70 4                                              366,80
Yıllık gelir vergisi         122,00 1                                              122,00
                                         2.941,84
ortalama aylık                                              245,15

6.      Elde edilecek kazançtan, bağkur primleri düşülür (ilk yıl 29 yaş istisnasını ihmal ediyorum)

Zamanında ödendiği şekli ile 868,18*12=10.418,16 . Tablo bir de 10 000 tl gelir elde eden kişi hiç vergi ödemeyecek bu durumda.

418,16 tl zarar yazar. Damga vergisi ve mali müşavirin kestiği makbuzu da gider olarak ekleneceği için zarar daha da artacaktır.

 

Not : youtuberlık yaparken aynı zamanda başka bir yerde sigortalı da çalışabilirsiniz. O zaman bağkur ödemezsiniz.

 

7.      Yeni bir iş kolu olarak bazı firmalar sosyal fenomenlerin hesapların güvenliği ve kontrolü aynı zamanda mali hizmetlerde sunmaktadır. Bunun karşılığında kazancın yarısına kadar sosyal fenomenden almakta. Bu tür ajanslar (kendilerini ajans diye tanımlıyor)  Tüm faturalandırma ve vergilendirme işini ajansa emanet edilemez. Kanunen bu yetki Mali müşavirlerdedir.  Yasal yükümlükler konusunda danışılacak kişi Mali Müşavir veya avukatlardır. Genelde avukatlar bu alandan uzak durur.

Vergi konusunda bir dost tavsiyelerinden uzak durmalısınız. Ceza ile karşı karşıya kaldığınızda yanınızda olmayacaklar

 

8.      Açılışta limited mi, anonim şirket mi yoksa şahıs mı kurulmalı? Bizim tavsiyemiz şahıs işletmesi olmasıdır. Şahıs işletmesi açılışı için son hali ile herkes açabilir:

 1. E devlet şifresi
 2. E devlet üzerinden inter aktif vergi dairesine girilir ve mükellefiyet açılır. Bahsedildiği gibi vergi dairesine, notere gitme, fatura bastırma devri kapandı.

http://www.gib.gov.tr üzerindne interaktif vergi dairesi.Beyanname gönderilmesi ve diğer yasal işlemler için mali müşavir ile anlaşılır.

9.       Fatura için noterden veya anlaşmalı matbaadan fatura bastırarak temin edersiniz. Noterden yaptıracaksanız kırtasiyeden matbu olarak alıp üstüne kendi isim, tc vergi dairesi, adres ve mail adresini her sayfaya yazıp numaralandırmalısınız. Online olarak da düzenleyebilirsiniz. Bu durumda. E imza çıkartılmalı. Anlaşlaşmalı kurumlarla gibin yetki verdiği e arşiv kesebilirsiniz. Ayrıca gib.gov.tr den de kesebilirsiniz. E imzaya gerek kalmadan:

https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html linkinden vergi dairesinden ücretsiz olarak alınacak şifre ile vergi mükellefine 5 000 ve mükellef olmayana 30 000 tl veya tamamı  faturalar için ücretsiz kesilebilir. Tek dezavantajı iptal edilemiyor.

 

10. Vergiden kaçınma nedir?  Ödenecek verginin zamana yayılmasıdır. Vergi kaçırma ile arasındaki fark, kaçırmada vergi ödenmemesi amaçlanır.  Vergiden kaçınmaya örnekler:

a. Firma alacağı demirbaş, otomobil vs için yıl sonununu genelde 12. Ayı bekler bu ayda aldığı sabit kıymetler için 12 aylık amortisman yazılır. Bu şekilde vergi avantajı sağlanır.

b. Bakanlıkça yetki verilen dernek ve vakıflara bağış yapılarak, kamu kurumlar için okul, hasta hane vb yaptırarak %100 gider olarak indirilmesi.

11.  Market alış verişlerin sadece iş için kullanılan kısmı gider yazılır. Eve aldığınız gıda maddeleri vb gider yazılmaz.

12. Şahsınıza aldığınız işiniz ile ilgili vergi mükellefi olmadan önceki aylarda geçerli olmak üzere kamera, mikrofon, telefon, mobilya vb Gelir vergisinden düşülecek. amortisman örneği 40 000 tl kamera aldınız. Kameranın tamamını vergiden düştüm bedavaya getiririm yanlış bir ifadedir.. Vergi ödemeniz çıkarsa giderini indirirsiniz. Yoksa zarar olarak kalır.

 Kamera   40.000,00
KDV %18 matrahı   33.898,31
KDV %18     6.101,69
Amortismana tabi tutar   33.898,31
Amortisman oranı 3.35 sıra %20 5 yıl
her yıl gider yazılacak tutar     6.779,66
Toplam vergi avantajı %20 dilimden     6.779,66
Size maliyeti 27.118,65
 

 

13.  Googledan yatan paraları vergi müfettişleri göremez. İnceleme olmazsa bankadan bu bilgileri isteyemez. İnceleme olursa elde ettiğiniz inceleme yılı ile sınırlı olmak üzere ceza kesilir.  İnceleme kapsamında gelirinizi beyan etmediğiniz için size ceza kesilir. Örnekteki 10 000 tl için

10 000 tl *%15 vergi oranı 1 500 tl vergi aslı 1 500 tl vergi ziyaı cezası ve tespi edildiği tarihteki gecikme zammı toplamda 3 000 tl civarında ceza kesilir. Eğer inceleme vergi mükellefiyeti yönünden olursa :

Her verilmeyen bir beyanname için 1200 tl tutar beyanname vermeme cezasıdır. 12 adet KDV, 4 adet Geçici, + 4 adet Muhtasar ve 1 adet yıllık gelir vergisi cezası toplam 25 adet beyananme *21 =25 200 tl usulsüzlük cezası kesilir.

 

14. Facebook ya da Instagram sayfasında paylaşım yaparak satmanız halinde;

Kendi adınıza satın aldığınız ürünleri, Facebook ya da Instagram sayfasında paylaşım yaparak satmanız halinde, satış yaptığınız internet ortamının işyeri tanımı kapsamına girmesi nedeniyle esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamakta olup, internet üzerinden yaptığınız alım satım faaliyetinin büyükşehirler dahil tüm ülke genelini kapsayacağından 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir.

https://www.gib.gov.tr/sosyal-medyada-paylasim-yaparak-kapida-odeme-sistemi-ile-kozmetik-urunu-satisinin-esnaf-muafligi

 

 1. Evde el işi ile yapılan yanında işçi çalıştırmadan instagram, facebook vb sitelerden satanlar vergi dairesinden istisna yazısı alarak vergi ödemeden mükellefiyet açmadan satış yapabilir. Burada en önemli unsur kişinin kendi el emeği olmasıdır.

Şahsi görüşüm:

Sosyal fenomen olarak bilinen yayıncıların ikinci vergi dilimine kadar devamlı olmasına bakılmadan vergiden istisna olmalıdır. Burada sadece bir mal veya hizmet satan kişiler dışında eğitim, öğretim hizmeti verenler, kişisel yayınlar yapanlar, DIY nasıl yapılır vb bulunmaktadır. Milyanlar kazanan youtuberlar ise parmakla gösterilecek kadardır. Bunlar da zaten vergi mükellefi olmakta. Kalanını da aynı kefeye koyulmamalı. Ayrıca kişisel emekleri ile mal, hizmet üretenlerin yurt dışına satış yapabilmeleri için tek tahsilat yolu paypal dır. PAYPAL da açılmalı. Yurt içinde server bulundur ısrarından vaz geçilmelidir.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Önceki yorumları gör 18 / 35
 • qubit @qubit

  "Googledan yatan paraları vergi müfettişleri göremez. İnceleme olmazsa bankadan bu bilgileri isteyemez." Bu doğru değil diye düşünüyorum: çünkü 2000'lerin başında tapu kayıtları gibi birçok işlem sayısal ortama aktarıldı. Kayıtlı para transferleri de doğal olarak takip ediliyor. Düzenli bir ödeme sistem tarafından tespit edilirse bağlı olduğunuz vergi dairesi sizi izah için çağıracaktır. Çağırdıklarında da miktar ve gönderici gibi bilgileri size gösterirler.

  Paypal'a da katılmıyorum. Maalesef. Bir devlet vergi topluyorsa bu tarz para transferlerini takip etmek durumunda. Paypal'in de bunu görüp bir orta yol sunması gerekirdi ki Çin'de resmi firma kurduklarına göre bir şekilde TR'ye de geri geleceklerdir.

  • Hamit ÖZLÜ @hamitozlu

   @qubit Ülkede tüm hesapları inceleme ve görme yetkisi olan 50 kişi var. Tam yetkili. Bu kişilerin biri şunu söyledi biz 27 alt alıcı/satıcıya kadar tespit edebiliyoruz demişti. Eğer kanunları uygularsak hiç kimse ticaret yapamaz demişti. Müfettişler ancak inceleme kendi önüne gelince bazı şeyleri açıyorlar. Onlarda da kısıtlı görebiliyor. Örneğin defter beyan sistemdeki kayıtları göremiyorlar hala elden istiyorlar. Bahsettiğiniz para hareketi ise MASAK tarafındna takip ediliyor. Bir de bankalar yüksek tutarlı hareketleri bildirme yükümlülüğü var.

   PAYPAL TR geleceğini sanmam. Oradaki para hareketi bir western uninon kadar olduğunu sanmam.

  • Hamit ÖZLÜ @hamitozlu

   @qubit bu arada WU, Money Gram gibi kuruluşlar banka ile çalışıyor bunlara istenmiyor.
   Paypal a para gelen giden de banka üzerinden gidiyor. Bu durumda neden burada server istiyorlar? Amaç nedir?

  • qubit @qubit

   @hamitozlu bildiğim kadarı ile örneğin hesabınıza düzenli kira geliri yatmaya başladı ise, mükellef de değilsen vergi daireniz niye mükellef olmadın şunu gel de izah et diye size yazı gönderiyor. Bu da insan kontrolü dışında bir sistem olduğuna işaret ediyor kanaatindeyim. Ki gayet mantıklı, olması gereken bu.

  • qubit @qubit

   @hamitozlu gelir bankaya uğramadan Paypal içinde harcanabildiği içindir diye tahmin ediyorum. Diğerlerinde bu mümkün mü?

   Bir devletin buna göz yumması mantıklı olmaz. Ancak e-ticareti, sayısal parayı özendirmek için belki müsaade edilir ki halk alışsın.

  • Hamit ÖZLÜ @hamitozlu

   @qubit onu şöyle yakalıyor iş yeri ise stopajlardan, mesken ise kiracı eğer kira diye ödeme tipini seçerse yakalıyorlar. Başka türlü yakalayamıyorlar.

   Üstad aslında tüm vergi sistemimiz hatalı. E defter e fatura e arşiv dbs fatura sistemi vuk hepsi sorunlu. İngiltere bu işi çok güzel çözmüş. Mükellefiyet açtırıyosun 15b pound yanlış hatırlamıyorsam yıllık kazançta vergi yok. Üstüne vergi var KDV 3 ayda bir çıkarsa ödersin alacağın varsa devlet anında öder. Tüm kayıtlar bankadan geçmek zorunda yok öyle tapu noter vs istisna. Banka kayıtları esas gider bile yazıyorsun. Yılda bir defa şirketi kurduğun zamana denk gelen gün de tüm kayıtlarını vergi dairesinin sistemine aktarıyorsun tüm sorumluluğun bu.

  • Hamit ÖZLÜ @hamitozlu

   @qubit Harcasa ne olacak? Aldığı hizmet mal mutlaka buraya giriş yapmak zorunda. En fazla dijital oyun alır program alır. Maddiyata dönüşecek bu.

  • qubit @qubit

   @hamitozlu öyle diyorsanız öyledir o zaman, aşağıda yazdığım gibi sektörden olan sizsiniz. 2020'de tüm devletlerin algoritmalar ile bu tip düzenli ödemeleri ayırt etmesini ve vergi kaçırılmasını engellemesini beklerdim. VEDOP vs. bunu yapmıyorsa şaşırtıcı.

   İngiltere'ye katılıyorum. Olay net ve sade anlatılıyor, darısı başımıza. Yılda 12.500 GBP altı kazancın varsa vergi yok:
   https://britishesports.org/advice/esports-tax-guide-uk-advice-for-streamers-youtubers/

   Bizde de bir değişim şart ama nasıl..

   Paypal: Paypal'daki geliri ile donanım alabilir, newegg vs üstünden mesela. Hosting alır. TR içinde de hizmet alabilir. Bunu görüp kayıt içine almak istemiş olabilirler kanaatindeyim.

 • qubit @qubit

  Youtube kanalım bile yok ama meraktan sorayım:

  - Bu Youtuber'lar şirket kurmadan gelirlerini beyan edemezler mi? Şirket şart mı?
  - Mesut Çevik'in videosunun altında kamuda çalışanların YT kanalımdan gelir geliyordu ne yapayım soruları vardı. Gelire kapatmaları gerekir değil mi? Ya da emekli olana kadar parayı bekletip öyle mi çekmeliler 🙂

 • Ufkabakan @ufkabakan

  @hamitozlu hocam öncelikle vakit ayırıp sektör içinden deneyimli birisi olarak konu hakkında açıklama getirdiğiniz için teşekkür ederim. Şu yapıya baktıkça vergi hukukumuzun düzenlenip, modernize edilerek sadeleştirilmesi gerektiğini tekrar anlıyorum. Şuan ki kanundan bağımsız olarak kişisel yorumum, en azından 15-20 Bin TL tutarında yıllık gelire kadar (tekrarlanan, düzenli gelir durumunda olsalar dahi) vergiden muaf tutup, sonrasında beyana dayalı, şirket kurdurmadan, daha basit bir vergilendirme modeline geçilmesini daha mantıklı buluyorum. Aylık 10Bin üstü kazancı olan adam da şirket açsın ya da bir ajans çatısına girsin, maaş/katkı payı alsın.

İnternette paket kaybı olup olmadığını anlamaya yarayan yararlı bir site.
Canlı yayın falan yapıyorsanız yada ona benzer bir işiniz varsa ve kesinti, drop yaşıyorsanız bu testi yapmanızda fayda var.
https://packetlosstest.com/

BeğenFavori PaylaşYorum yap

Ne güzel parçaymış.

https://www.youtube.com/watch?v=8j741TUIET0 * #BirazMüzik

X Ambassadors - Renegades (Lyric Video)

The ORION Tour is coming to your city: https://www.xambassadors.com/tour Get X Ambassadors’ debut album, VHS, out now: http://smarturl.it/VHS Watch the offic...
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Genç arkadaşlar CV'nizi güçlendirmek için ücretsiz online sertifika programlarına katılabilirsiniz. Emin olun iş görüşmesinde bunun kesin bir yararı olacaktır. Bende işe yaradı hem de kaç kere en azından laflarınızı güçlendiren bir etmen kesinlikle birkaç programa katılıp sertifika sahibi olmaya bakın.

2 tane link bırakıyorum;
1- Google https://learndigital.withgoogle.com/dijitalatolye?ds_kid=43700039200176253&gclid=EAIaIQobChMI3sWaydST6QIVybTtCh0WDwM4EAAYASAAEgKluPD_BwE

2- İstanbul Enstitüsü https://www.iienstitu.com

İki adres üzerinden de sertifika almak mümkün. Google sadece dijital pazarlama alanında veriyor ama İstanbul enstitüsünde çeşit çeşit program var alanınıza girenleri almayı deneyin.
#Tavsiye

Ücretsiz dijital pazarlama eğitimi kursları

İşinizi veya kariyerinizi geliştirmeniz için ihtiyaç duyduğunuz dijital becerileri edinmenize yardımcı olmak amacıyla tasarlanan ücretsiz dijital pazarlama eğitimi. Google'dan dijital...
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Merhaba arkadaşlar. Malum karantina günlerinde biraz kafa dağıtmak için uzun süredir kullandığım ama kozmetik olarak bi kaç eksiği olan projeyi sizlerle de paylaşmak istedim. Ev içerisinde NAS, torrent, medya, web server gibi bi çok alanda görev alan mini bir sunucu kendisi 🙂 PS2 kasasına yerleştirmek biraz zahmetli olsa da sonuçtan gayet memnunum şahsen. Ufak tefek eksikleri olsa da bittiğini söyleyebilirim 🙂
#ps2topc #minipc #diynas

Anakart: ECS NM70-I2
İşlemci: Intel(R) Celeron(R) CPU 1037U @ 1.80GHz
Ram: 2GB DDR3
HDD: 2x500GB 2,5" SATA
İşletim Sistemi: OpenMediaVault 5

BeğenFavori PaylaşYorum yap

https://www.tabnine.com/

çok ram yemese baya iyi bir teknoloji aslında.

Home

TabNine is the all-language autocompleter. We use deep learning to help you write code faster.
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Yazılım sektöründe teknik mülakatlarda sorulan "Link Kısaltma" (URL Shortener) projesiyle ilgili detaylı bir anlatım yazısı. Adım adım okuyup, sorunlar üzerine düşündükten sonra "Show Answer" butonuna tıklayarak kendinizi test edebilirsiniz. İlk başta basit biri görülen bir proje ama detayları önemli. İlgili arkadaşlar mutlaka baksınlar: https://www.interviewcake.com/question/java/url-shortener

#Programlama #YazılımGeliştirme #LinkKısaltma #URL #Mülakat #TeknikMülakat

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Ersin Gündem paylaştı.

Haftanın İçerik Önerileri ( t.me/cengturkey ) -
Harvard University ÜCRETSİZ 14 Online Veri Bilimi Kursu sunuyor
https://online-learning.harvard.edu/catalog

https://www.pluralsight.com/ Ay sonuna kadar tüm kurslar ücretsiz

Oracle Sertifikalı Kursları Ücretiz Erişime Açtı - https://learn.oracle.com/ols/user-portal

Bir seyler gelistircem ama su bu ucretli bahanesine gerek yok https://free-for.dev

Google 126 online eğitimini ücretsiz erişime açtı- Eğitimlerin sonunda resmi Google sertifikası verilmektedir:
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/courses

MIT'in Deep Learning Kursları
Ders 1:
youtu.be/njKP3FqW3Sk
Ders Websitesi:
http://introtodeeplearning.com

Online Courses

Browse the latest online courses from Harvard University, including "CS50's Introduction to Game Development" and "CS50's Web Programming with Python and JavaScript."
BeğenFavori PaylaşYorum yap

Herkese iyi aklamlar dilerim müthait evin duvarlarını çok ince yapmış konuşulsa duyuluyor bu duvarlara ses yalıtımı için ne yapabilirim ekte koyduğum resimdeki gibi ürünler var ama bilemedim ne yapılabilir acaba?

BeğenFavori PaylaşYorum yap