ya beyler tuikten mektup geldi bizim eve ,anket zorunlu diyor katılmayana 1335 lira para cezası vs yazmışlar ekim başı ve sonuna kadar evinize gelicez diyor baktımda doğruymuş gerçekten bu kadar dolandırıcı varken evime adam sokamam ki ,benzeri başıan gelen varmı?.

BeğenFavori PaylaşYorum yap
 • Tuna CENGİZKANER @tunakaner

  Eve sokma, gel bahçede/sokakta oturalım de.

 • Daviance @daviance

  hiç sorma bunları okuya okuya kafayı kırdım zaten en son buraya açtım ,yemn ederim katil olucam bu yaştan sonra.

 • Tuna CENGİZKANER @tunakaner

  Evde bekleme olayı yoktur vardır bir yolu.

 • Tuna CENGİZKANER @tunakaner

  Ceza hükümleri
  Madde 53- Bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri, 5237 sayılı Türk
  Ceza Kanununun 258 inci maddesine göre cezalandırılır.
  Bu Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 14 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere uymayan gerçek
  kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcilerine adlî para cezası verilir.
  İdarî para cezaları
  Madde 54- Sayımlarda geçerli mazereti olmadan verilen görevleri yapmaktan kaçınanlara beşyüz Yeni Türk Lirası
  idarî para cezası uygulanır. Görevlendirilenleri geçerli mazereti olmaksızın eğitim ve toplantılara göndermeyen veya görev
  yapmasına izin vermeyen kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve sorumlularına, izin vermedikleri her kişi için beşyüz
  Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır ve bu durum ilgililerin kurumlarına bildirilir. Ayrıca, görevlendirilmek üzere
  yetiştirme kurslarına katılan kimselerden, görevlerini geçerli mazereti olmaksızın yapmaktan kaçındıkları takdirde,
  yetiştirilmeleri için yapılan giderler genel hükümler çerçevesinde tahsil edilir.
  Başkanlık veya kurum ve kuruluşlar tarafından Program kapsamında istenen bilgileri, geçerli bir mazereti olmaksızın
  belirlenen şekil ve sürede vermeyen veya eksik veya hatalı verenler, bir kereye mahsus olmak üzere uyarılarak yedi gün
  içerisinde bilgileri vermeleri veya eksik ve hataları gidermeleri istenir. Bu uyarıya rağmen, bilgileri hiç vermeyen veya tal ep
  edildiği hâlde eksikleri gidermeyen ve hataları düzeltmeyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve
  temsilcileri hakkında, fiilin;
  a) Hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda beşyüz Yeni Türk Lirası,
  b) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 20/3/2008 tarihli ve E.: 2006/167, K.: 2008/86 sayılı Kararı ile.; Yeniden
  Düzenleme: 25/11/2008-5813/3 md.) Hane halkı veya bireyler dışında kalan diğer istatistikî birimlerle yapılan
  araştırmalarda işlenmesi durumunda binbeşyüz Yeni Türk Lirası,
  c) Sayımlarda işlenmesi durumunda ikibin Yeni Türk Lirası,
  İdarî para cezası uygulanır.
  (Ek fıkra: 13/6/2012-6327/41 md.) Kurum tarafından bu Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında talep edilen her türlü
  kayıt ve verinin otuz gün içinde verilmemesi veya Kurumun kullanımına açılmaması durumunda ilgili kurum ve kuruluşun
  üst yöneticileri hakkında ikinci fıkranın (b) bendinde belirtilen tutarda idari para cezası uygulanır.
  İdarî para cezası ve diğer cezaların uygulanması, istatistikî birimin bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
  7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen usûllerden biri ile yapılan tebligatlar veya araştırmada görev alan personel
  tarafından bilgi ile ilgili dokümanların istatistikî birim yetkilisine verildiği veya bilginin istenmesi amacıyla istatistikî birimin
  ziyaret edildiğine ilişkin Başkanlıkça belirlenen usûllere uygun olarak tanzim edilmiş tutanaklar, istatistikî birimlerden bilgi
  istendiğinin tevsikinde yeterli olup, ispat için başka belge aranmaz.
  Bu madde hükümleri, sözleşme ile üçüncü kişilere yaptırılan araştırmalar için de uygulanır.
  İdarî para cezalarına ilişkin karar, sayım için mahallî komiteler kurulması durumunda, komitelerin başkanı
  tarafından; Programda belirtilmek şartıyla sayımların başka kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda bu
  kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri tarafından; diğer durumlarda ise Başkanlığın merkez veya taşra teşkilâtının en üst
  amirleri tarafından verilir.

 • Daviance @daviance

  ,çeri giremez demiyor bu maddelerde sadece ceza ceza ceza açmı kaldılar acaba bi çorba parası atardım isteselerdi.

 • Daviance @daviance

  çok medeni insanımdır ama çileden çıkana kadar 🙂

 • kizilsakal @kizilsakal

  Yanlış hatırlamıyorsam birde defter verip aylık mı 6 aylıkmı tüm harcamalarını gelir giderlerini yazdırıyorlardı bir sanatçının başıan gelmişti geçen sene ordan duymuştum bende.

 • Hado @hado

  Defne samyeli'nin de başına geldi, kadın mahkemeye gidip kazandı diye biliyorum.